Eural-code schroot bepalen

Als expert op het gebied van gevaarlijke stoffen begrijpen wij het belang van een nauwkeurige en veilige afvoer van afvalstoffen en de economische belangen die daarmee gemoeid zijn. SEEF kan u hierin ontzorgen en in de meeste gevallen is het schroot geen gevaarlijk afval.

Door deze service van ons af te nemen, kunt u erop vertrouwen dat het schroot op een veilige en wettelijke manier kan worden afgevoerd. Bovendien bieden we volledige transparantie en documentatie over het proces, waardoor u volledige controle en inzicht hebt in de afvoer van uw afvalstoffen.

Neem contact op

Wat is een Eural-code?

Eural-codering is een classificatiesysteem voor afvalstoffen dat in Europa wordt gebruikt. Eural staat voor European Waste Catalogue (Europese Afvalcatalogus) en omvat een gestandaardiseerde lijst van afvalstoffen met bijbehorende codes. Deze codes, ook wel Eural-codes genoemd, zijn opgesteld door de Europese Unie en hebben als doel om de identificatie en het beheer van afvalstoffen te vereenvoudigen en te harmoniseren.

Elke Eural-code geeft informatie over het type afvalstof, de herkomst, de fysische en chemische eigenschappen en het risico op schade voor mens en milieu. Bedrijven en instanties gebruiken de Eural-codes bijvoorbeeld om te bepalen hoe afvalstoffen moeten worden ingezameld, opgeslagen, vervoerd, behandeld en verwijderd.

In de praktijk wordt de Eural-codering vaak gebruikt bij het melden van afvalstoffen, zoals vereist door Europese en nationale wetgeving. Bedrijven en instanties moeten hierbij de Eural-code vermelden van de afvalstoffen die ze produceren en afvoeren, zodat de overheid en andere betrokken partijen de afvalstromen kunnen monitoren en reguleren.

WETGEVING

Wet- en regelgeving Eural-codering

Er zijn verschillende wet- en regelgevingen die om een Eural-codering voor schroot kunnen vragen, afhankelijk van de situatie en het gebruik van het schroot.

Een voorbeeld is de Europese Verordening betreffende de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). REACH verplicht fabrikanten en importeurs van chemische stoffen om deze te registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Voorafgaand aan de registratie moet de stof worden geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening. Indien de stof in een voorwerp aanwezig is, zoals bijvoorbeeld in schroot, kan het nodig zijn om het voorwerp te identificeren en te classificeren volgens de Eural-code, om de registratieplicht van de betreffende stof te bepalen.

Een andere wetgeving is de Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA). De EVOA regelt het transport en de documentatie van afvalstoffen die worden overgebracht, waaronder schroot. In sommige gevallen kan het nodig zijn om het schroot te identificeren en te classificeren volgens de Eural-code, om te bepalen of het als afval moet worden beschouwd en welke procedures voor het transport en de verwijdering moeten worden gevolgd.

In Nederland kan de Eural-code ook worden gevraagd bij het melden van afvalstoffen aan de Landelijke Voorziening Afvalstoffen (LMA), zoals voorgeschreven door de Wet Milieubeheer en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Hierbij moeten bedrijven onder andere de Eural-code vermelden van de afvalstoffen die ze produceren en afvoeren.

Kortom, er zijn verschillende wet- en regelgevingen waarin een Eural-code kan worden gevraagd bij schroot, afhankelijk van de specifieke toepassing en situatie.

Verantwoordelijkheden

De eindverwerker is uiteindelijk de verantwoordelijke voor het naleven van de wet- en regelgeving

De  uiteindelijke verwerker van het schroot blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van afvalstoffen, ook als een onderzoeksbureau de Eural-code heeft bepaald.

SEEF helpt bij het bepalen van de meest geschikte Eural-code voor het schroot op basis van de beschikbare informatie, het uitgevoerde onderzoek en onze expertise. Het is echter belangrijk dat de verwerker van het schroot zelf de Eural-code controleert en ervoor zorgt dat deze juist is voordat het schroot wordt verwerkt. Om dit te kunnen doen wordt alle gegenereerde informatie beschikbaar gesteld in een rapportage.

Als de Eural-code die door het onderzoeksbureau is bepaald niet juist blijkt te zijn, kan dit leiden tot problemen bij de verwerking en verwijdering van het schroot, zoals boetes of vertragingen in het proces. Daarom is het van groot belang dat bepalen van de Eural-code op de juiste wijze wordt uitgevoerd en uiteindelijk gecontroleerd door de uiteindelijke verwerker.

SCHERPE TARIEVEN

Kunt u op dit moment uw schroot niet kwijt omdat er (mogelijk) chroom-6 op zit? Neem contact op en wij helpen u graag!

Meer informatie